Porsche Cookie Politika

Oblasť použitia

Táto Politika Cookie platí ako doplnok k všeobecnému vyhláseniu o ochrane údajov pre našu webovú stránku a opisuje spôsob, rozsah, účely a právnu podstatu ako aj možnosti námietok proti spracovaniu údajov pri Cookies. V ostatnom platí ohľadne všetkých ďalších informácií všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov pre našu webovú stránku, stav 25.05.2018.

Čo sú Cookies?

Aby sme vám mohli ponúknuť značný rozsah funkcií, vytvorenie možností pre komfortnejšie využívanie a aby sme mohli optimalizovať naše ponuky, používame takzvané „Cookies“. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú pomocou vášho internetového prehliadača uložené vo vašom koncovom zariadení.

Kategórie Cookies

Cookies používame pre rôzne účely a s rôznymi funkciami. Tu rozlišujeme podľa toho, či je Cookie technicky nutné (technická potreba), ako dlho bude zapamätané a používané (trvanie uloženia) a či bolo vytvorené cez našu webovú stránku priamo alebo cez tretiu osobu ako aj cez ktorého poskytovateľa (Cookie-poskytovateľ).

Technická potreba

Technicky nutne požadované Cookies: používame určité Cookies, pretože sú nutne požadované, aby mohla naša webová stránka a jej funkcie riadne fungovať. Tieto Cookies sú vytvorené automaticky pri otvorení webovej stránky alebo určitej funkcie, ibaže by ste pomocou nastavenia vo vašom prehliadači použitiu cookies zabránili.

Cookies, ktoré nie sú technicky nutné: naproti tomu sú Cookies, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, avšak napríklad vylepšujú komfort a výkon našej stránky alebo ukladajú určité vami uskutočnené nastavenia. Okrem toho používame technicky nie nutne požadované Cookies, aby sme získali informácie o početnosti používania určitých oblastí našej webovej stránky, aby sme ju mohli v budúcnosti zosúladiť cielene s vašimi potrebami. Cookies, ktoré nie sú technicky nutne požadované, neukladáme do pamäti, skôr ako ste kliknutím na zodpovedajúce pole nepotvrdili, že ste naše upozornenie na Cookies zobrali na vedomie a budete pokračovať v používaní našej webovej stránky.

Doba uloženia

Cookies pripojení: Väčšina Cookies sa používa iba na trvanie vášho aktuálneho otvorenia služby alebo vášho pripojenia a sú vymazané resp. stratia svoju platnosť ihneď, ako našu webovú stránku opustíte alebo vaše aktuálne pripojenie uplynie (takzvané „Session Cookies“). Session Cookies sa používajú napríklad na to, aby sa počas vášho pripojenia uchovali určité informácie, ako vaše prihlásenie na našu webovú stránku.

Permanentné Cookies: len ojedinele sa Cookies uložia na dlhšie časové obdobie, aby vás pri novom otvorení našej webovej stránky v neskoršom časovom okamihu opäť rozpoznali a mohli použiť uložené nastavenia. Tým môžete napríklad rýchlejšie alebo pohodlnejšie otvoriť našu webovú stránku alebo nemusíte znovu vytvárať určité nastavenia ako napríklad jazyk, ktorý ste si predtým zvolili. Permanentné Cookies sa po uplynutí preddefinovaného časového limitu automaticky vymažú, keď navštívite stránku alebo doménu, z ktorej bol Cookie vytvorený. Flow-Cookies: Tieto Cookies sa používajú pre vzájomnú komunikáciu rôznych interných serverov Porsche. Vytvoria sa na začiatku interakcie užívateľov a po jej ukončení sú opäť vymazané. Flow Cookies dostanú počas interakcie jednoznačné identifikačné číslo, ktoré ale v žiadnom prípade nepovoľuje návrat ku skutočnému zákazníkovi alebo užívateľovi.

Poskytovatelia Cookie

Cookies tretích poskytovateľov: takzvané „Cookies tretích poskytovateľov“ sú vytvorené a používané prostredníctvom iných miest alebo webových stránok, napríklad prostredníctvom poskytovateľov nástrojov webovej analýzy. Bližšie informácie k nástrojom webovej analýzy a meraniu dosahu získate v ďalšom texte tejto Politiky. Tretí poskytovatelia môžu okrem toho používať Cookies na inzerovanie reklamy, alebo aby integrovali obsahy sociálnych sietí ako napr. Social Plugins.

Použitie Cookies pre webovú analýzu a meranie dosahu

Používame analytiku Google, službu webovej analýzy Google Inc., („Google“). Google analytika používa Cookies tretích poskytovateľov, aby mohla identifikovať častosť a preferencie používania určitých oblastí našej webovej stránky. Informácie, získané prostredníctvom Cookie cez vaše využívanie našej webovej stránky (vrátane vašej skrátenej IP-adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sú uložené. Google použije tieto informácie na našu objednávku a na základe zmluvy na spracovanie objednávky, aby vyhodnotil používanie našej webovej stránky, zostavil pre nás správu o aktivitách stránky a poskytol ďalšie služby, spojené s používaním internetu.

Vymazanie a nesúhlsa s používaním Cookies

Akceptovanie Cookies pri používaní našej webovej stránky nie je povinné; ak nechcete, aby boli Cookies na vašom koncovom zariadení uložené, môžete príslušnú voľbu v systémových nastaveniach vášho prehliadača deaktivovať. Uložené Cookies môžete v systémových nastaveniach vášho prehliadača kedykoľvek vymazať. Ak nebudete Cookies akceptovať, môže to však spôsobiť obmedzenia funkcií našich ponúk.

Rovnako môžete deaktivovať používanie Google Analytics Cookies prostredníctvom prehliadača Add-ons, pokiaľ si analýzu webovej stránky neželáte. Môžete to uskutočniť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pri tom sa na vašom koncovom zariadení uloží takzvaná „opt-out“-Informácia, ktorá slúži na priradenie vašej deaktivácie zo strany Google Analytics. Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že takáto „opt-out“-Informácia vedie k deaktivácii zo strany Google Analytics len pre koncové zariadenie a príslušný prehliadač, z ktorého bola použitá. Okrem toho ju musíte príp. znovu nastaviť, keď Cookies z vášho koncovho zariadenia vymazávate.

Taktiež môžete na vašom koncovom zariadení aktivovať funkciu „Do-Not-Track“. Ak je táto funkcia aktivovaná, vaše koncové zariadenie vždy oznámi, že nechcete byť vystopovaní.

Pri načítaní našej domovskej stránky môžu byť uložené nasledujúce Cookies:

Názov Cookies Technická požiadavka Typ Cookie Trvanie uloženia Poskytovateľ Cookie Účel použitia a záujem Právna podstata
_ga Nie Permanentné 2 Years Google Analytics Google Analytics Cookie, used to distinguish users. Čl. 6 odst. 1 f) GDPR
_gid Nie Permanentné 1 Day Google Analytics Google Analytics Cookie, used to distinguish users. Čl. 6 odst. 1 f) GDPR
Asp.net_Sessionid Áno pripojenie Session Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG This is a cookie used by ASP.NET to store a unique identifier for your session. Čl. 6 odst. 1 f) GDPR
wwpc Áno pripojenie Session Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Marker-Cookie for Redirect - Function. Čl. 6 odst. 1 f) GDPR
_dc_gtm_UA-<id> Nie Permanentné 1 Min Google Analytics Google Analytics Cookie, used to help identify the visitors by either age, gender, or interests by DoubleClick. Čl. 6 odst. 1 f) GDPR
_gali Nie Permanentné 30 Seconds Google Analytics Google Analytics Cookie for "enhanced link attribution". Čl. 6 odst. 1 f) GDPR